Tin tức chung

Hình của Thành viên Quản trị
Tài khoản truy cập hệ thống e-learning
Bởi Thành viên Quản trị - Tuesday, 16 January 2018, 9:59 PM
 

Hệ thống e-learning Khoa Kế toán - Kiểm toán chạy thử nghiệm từ 1/1/2018 tại địa chỉ http://lms.faa.iuh.edu.vn.

Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản:

Tên đăng nhập: <mã số sinh viên>

Mật khẩu: <mật khẩu giống với hệ thống quản lý của Phòng Đào tạo cấp>

Lưu ý: khi thay đổi mật khẩu ở hệ thống quản lý của Phòng Đào tạo, trong vòng 24 giờ, mật khẩu mới sẽ tự động cập nhật tại đây.

Trân trọng.