Nguyên Lý kế toán (học kì 2 năm 2020 -2021)

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán bao gồm: khái niệm, đối tượng, nguyên tắc, phương pháp kế toán để đo lường, ghi nhận và trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính.
(Principles of Accounting  - The course equips students with basic knowledge of accounting including: accounting concepts, objects, principles and methods to measure, record and present information on financial statements)

Kế toán tài chính 2 (Học kì 2 năm 2020 -2021)

Kế toán tài chính 2 là học phần thuộc phần kiến thức chuyên ngành tiếp theo Kế toán tài chính 1, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kế toán bao gồm: Kế toán giao dịch bằng ngoại tệ, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đầu tư xây dựng cơ bản, thuế và các khoản phải nộp nhà nước, kế toán doanh thu, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.

(Financial Accounting 2: Financial Accounting 2 is the part of the specialized knowledge domain followed by Financial Accounting 1 in order to equip students with in-depth knowledge of accounting. It includes foreign currency accounting, manufacturing costs and production costs, capital construction investment, taxes and parables submitted to the government, revenue, expenses, corporate income tax, income summary and profit distribution.)

Kế toán tài chính 1 (học kì 2 năm 2020 -2021)

Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 là học phần thuộc kiến thức chuyên ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán tài chính trong doanh nghiệp bao gồm: kế toán tiền, kế toán các khoản phải thu và ứng trước, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán các khoản đầu tư, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, kế toán doanh thu, kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

(Financial Accounting 1 : Financial Accounting 1 is a part of specialized knowledge domain to equip students with fundamental knowledge of financial accounting in the enterprise, including accounting for cash, account receivable, payment in advance, inventory, fixed asset, investments, payables, equity, revenue, expenses and income summary.)

Kế toán tài chính 4 (Học kì 2 năm học 2020-2021)

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán bao gồm: khái niệm, đối tượng, nguyên tắc, phương pháp kế toán để đo lường, ghi nhận và trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính.

(Banking Accounting is a part of specialized knowledge to equip internal and external students in accounting with in-depth knowledge of accounting in commercial banks. This course focuses on guiding students with issues related to the accounting for assets, revenue, expenses, fixed assets, income summary, etc. Based on that, students have in-depth knowledge of bank accounting to apply to actual accounting work at commercial banks.)


Kế toán tài chính 3 (Học kì 2 năm 2020 - 2021)

Kế toán tài chính 3 là học phần tiếp theo Kế toán tài chính 2 nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kế toán các khoản đầu tư; kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ; kế toán phát hành trái phiếu, cổ phiếu; kế toán lập và trình bày báo cáo tài chính

(Financial Accounting 3 is the next part to Financial Accounting 2 to equip students with in-depth knowledge of investment accounting; accounting of internal receivables and payable; accounting for bond and stock issuance; accounting and preparing financial statements)

Kế toán ngân hàng (Học kì 2 năm học 2020 -2021)

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán bao gồm: khái niệm, đối tượng, nguyên tắc, phương pháp kế toán để đo lường, ghi nhận và trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính.

(Banking Accounting is a part of specialized knowledge to equip internal and external students in accounting with in-depth knowledge of accounting in commercial banks. This course focuses on guiding students with issues related to the accounting for assets, revenue, expenses, fixed assets, income summary, etc. Based on that, students have in-depth knowledge of bank accounting to apply to actual accounting work at commercial banks.)


Teacher: Võ Thúy Hà

Kế toán Hành chính sự nghiệp (Học kì 2 năm 2020-2021 )

n học trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tiền, hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản phải thu và ứng trước, các khoản thanh toán, các nguồn kinh phí, các khoản thu, các khoản chi, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị Hành chính sự nghiệp. Hoàn tất học phần sinh viên sẽ có khả năng vận dụng vào việc tổ chức công việc kế toán tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

(Govermmental and Nonprofit Accounting: The course equips students with knowledge about accounting of cash, inventory, fixed assets, receivables and advances, payments, funds, revenues and costs, accounting of business practices in Administrative units. On completion of the course, students will be able to apply these into their accounting works at Administrative units.)