Báo Cáo Thuế (Học kì 2 năm 2020 -2021)

Tất cả các cá nhân và tổ chức đều có thể gặp rủi ro vi phạm pháp luật về nghĩa vụ thuế như truy thu thuế, phạt chậm nộp thuế và phạt vi phạm hành chính kê khai, nộp thuế. Do đó, sự hiểu biết về chính sách thuế và các quy định về kê khai, nộp thuế sẽ giúp đối tượng nộp thuế giảm rủi ro vi phạm pháp luật về thuế.

Nhằm cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết và vận dụng được chính sách thuế vào thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Học phần Báo cáo thuế được cấu trúc gồm phần lý thuyết và phần thực hành. Trong phần học lý thuyết sinh viên được giới thiệu một cách khái quát về hệ thống quản lý thuế, chi tiết các chính sách thuế ở Việt Nam như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu. Phần học thực hành sinh viên được lập các hồ sơ kê khai thuế theo quy định trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và thủ công

(Tax Reporting:All individuals and organizations may face risks of violating the law on tax obligations such as tax arrears, fines for late tax payment and administrative violations of tax declaration and payment. Therefore, the understanding of tax policies and regulations on tax declaration and payment will help taxpayers reduce risks of tax law violations.

In order to provide students with an understanding and application of tax policies to actual production and business activities, this tax reporting module is structured with theory and practical parts. In the theoretical study section, students are introduced overall to the tax administration system, detailing tax policies in Vietnam such as personal income tax, corporate income tax; VAT; excise taxes and import-export taxes. In the practical parts students are taught to prepare prescribed tax declaration documents by both of using the software which being used to support tax declaration or by manual.)

Phân tích hoạt động tài chính (học kì 2 năm 2020 -2021)

Môn học cung cấp những kiến thức chuyên sâu về phân tích báo cáo  tài chính: các nội dung phân tích, tiến trình phân tích, các công cụ, kỹ thuật phân tích nhằm đánh giá một cách sâu, rộng về tình hình tài chính của doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc ra các quyết định đối với các nhà quản lý bên trong doanh nghiệp lẫn các chủ thể bên ngoài doanh nghiệp. Hoàn tất học phần sinh viên sẽ có khả năng vận dụng vào việc phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho các quyết định của nhà đầu tư, cho vay, quản lý, tư vấn khách hàngv.v.

(The Analysis Business Operations -  

The course provides in-depth knowledge of financial reporting analysis: analytical content, analytical processes, analytical tools and techniques to evaluate deeply and broadly the financial situation of business, as a basis for making decisions for managers inside businesses and related parties outside. Completing the module will enable students to analyze the financial statements of the business for investorsdecisions, creditorsloans, management, customer consultants etc.)

Management Accounting 1 (Semester 2/2020-2021)

The course is to provide the knowledge and skills for students in planning, budgeting, analyzing and controlling. It also provides an analysis of variance, an evaluation of financial/nonfinancial performance, decision-making skills as well as selection of optimal solution

Management Accounting 2 (Semester 2/2020-2021)

The course is to provide the knowledge and skills for students in planning, budgeting, analyzing and controlling. It also provides an analysis of variance, an evaluation of financial/nonfinancial performance, decision-making skills as well as selection of optimal solution.


Management accounting 3 (Semester 2/2020-2021)

The course is to provide the knowledge and skills for students in planning, budgeting, analyzing and controlling. It also provides an analysis of variance, an evaluation of financial/nonfinancial performance, decision-making skills as well as selection of optimal solution.


International Financial Reporting Standards 2 (Semester 2/2020-2021)

The course is to illuminate students an introductory knowledge of International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS), including: the effects of changes in foreign exchange rates, presentation of financial statement, events after the reporting period, accounting policies, changes in accounting estimates and errors, investments in associates and joint ventures.


International Financial Reporting Standards 3 (Semester 2/2020 - 2021)

The course provides students with basic knowledge and understanding of the fundamentals, concepts and regulations relating to the preparation of financial statements according to Australian accounting such as:

• The accounting cycle from recording economic transactions arising into the diary, taking notes into the ledger, setting up a balance sheet, making adjustments, making international financial statements;

• Dual book recording systems, T-accounts, internal control systems at the enterprise level and related items and ethics.
• Analyze arising economic operations to properly record relevant books and handle appropriate accounting


Kiểm toán cơ bản (Học kì 2 năm học 2020-2021)

Học phần kiểm toán cơ bản trang bị cho sinh viên kiến thức về các loại hình kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ, rủi ro trong kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, … từ đó người học có thể vận dụng để kiểm toán các khoản mục trên báo cáo tài chính và phát hành ý kiến kiểm trên báo cáo kiểm toán.