Hệ thống thông tin kế toán 3 (Học kỳ 2 - năm 2020 - 2021)

Khóa học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về quy trình kinh doanh và chu kỳ giao dịch, kiểm soát nội bộ liên quan và sử dụng máy tính làm công cụ thu thập, tổ chức, phân tích và báo cáo dữ liệu kế toán. Trong khóa học này, sinh viên cũng học các kỹ thuật tài liệu hóa hệ thống cơ bản, các khái niệm cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, sinh viên sẽ học các công nghệ mới phát triển trong kế toán như hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

(Accounting Information Systems helps students design, manage accounting databases for small and medium enterprises, and potentially use SQL statements to access information on the database, extract data served for reporting work At the enterprise.)

Hệ thống thông tin kế toán 2 (Học kì 2 năm 2020 -2021)

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hệ thống thông tin kế toán như các khái niệm về hệ thống thông tin kế toán, chu trình kế toán, và khả năng sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu kế toán. Ngoài ra sinh viên còn có được kỹ năng sử dụng phần phần MISA để để thực hành công việc kế toán.


Hệ thống thông tin kế toán 1 (Học kì 2 năm 2020 - 2021)

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các hàm, chức năng của Excel để thiết kế nhập liệu, xử lý dữ liệu, kết xuất các chứng từ kế toán, sổ kế toán và Báo cáo tài chính. Vận dụng được những kiến thức về kế toán để thực hành công việc kế toán trên phần mềm Excel.

(Accounting Information Systems provide students with Excel functions, features knowledge to design data entry, process data, export accounting documents, general ledger and financial statements. Use accounting knowledge to practice accounting work on Excel software)


Mô phỏng kế toán (học kì 2 năm 2020 - 2021)

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết của nghề kế toán, bao gồm vận dụng các nguyên tắc, phương pháp kế toán, quy định về thuế để cung cấp thông tin kinh tế - tài chính phù hợp với quy định của Việt Nam, đề xuất các giải pháp khả thi cho các vấn đề trong lĩnh vực kế toán quản trị dựa trên phân tích thông tin kinh tế -  tài chính, cách thức tổ chức hệ thống công tác kế toán trên phần mềm MISA thực hiện công việc kế toán trên hồ sơ thực tế của một doanh nghiệp mẫu/doanh nghiệp thực tế

Nguyên Lý Thống Kê (Học kì 2 năm 2020 -2021)

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thống kê như: khái niệm, đối tượng nghiên cứu của thống kê, tổng thể, mẫu, qui trình nghiên cứu thống kê, phương pháp điều tra thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu, các phương pháp phân tích và đánh giá về hiện tượng kinh tế và đặc biệt là các phương pháp ước lượng, kiểm định, phân tích xu thế, phân tích hồi quy và dự báo.