Thực tập doanh nghiệp 1 ( học kì 2 năm 2020 - 2021)

Học phần trang bị cho sinh viên khả năng trình bày các nội dung khái quát về đơn vị thực tập bao gồm: Tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán, các chính sách kế toán áp dụng. Đồng thời, sinh viên cũng có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan đến  kế toán vốn bằng tiền, nguyên vật liệu, hàng hoá, tiền lương, các khoản trích theo lương và tài sản cố định