Nguyên Lý kế toán_Tập huấn chép 3

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán bao gồm: khái niệm, đối tượng, nguyên tắc, phương pháp kế toán để đo lường, ghi nhận và trình bày thông tin trên Báo cáo tài chính.
(Principles of Acounting  - The course equips students with basic knowledge of accounting including: accounting concepts, objects, principles and methods to measure, record and present information on financial statements)