Hệ thống thông tin kế toán phần 2

Môn học hệ thống thông tin kế toán 2 là môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng thực hành phần mềm kế toán bằng cách vận dụng các kiến thức chuyên ngành để ghi nhận các tình huống cụ thể trên phần mềm kế toán MISA và khả năng khai thác dữ liệu để lập báo cáo quản trị.