Nguyên lý thống kê

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thống kê như: khái niệm, đối tượng nghiên cứu của thống kê, tổng thể, mẫu, qui trình nghiên cứu thống kê, phương pháp điều tra thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu, các phương pháp phân tích và đánh giá về hiện tượng kinh tế và đặc biệt là các phương pháp ước lượng, kiểm định, phân tích xu thế, phân tích hồi quy và dự báo.